اطلاعات بيشتر
دما : 32 C   رطوبت : 33 %
حداکثر : 38 C   حداقل : 22 C