اطلاعات بيشتر
دما : 16 C   رطوبت : 88 %
حداکثر : 22 C   حداقل : 11 C