اطلاعات بيشتر
دما : 15 C   رطوبت : 67 %
حداکثر : 23 C   حداقل : 10 C