اطلاعات بيشتر
دما : 30 C   رطوبت : 25 %
حداکثر : 48 C   حداقل : 29 C